Klockiem w matematykę

informacje podstawowe

UWAGA!
1. Dla tej formy doskonalenia nie prowadzimy otwartego naboru uczestników.
Uczestnikami spotkań Sieci będą dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, które wcześniej wyraziły chęć udziału w Sieci.

2. W przypadku pytań - prosimy o kontakt z kierownikiem Sieci: Wojciech Zuziak, 33 812 37 15 wew. 123, wzuziak@wombb.edu.pl


Zadania stawiane uczestnikom projektu – nauczycielom ze szkół i placówek uczestniczących w lokalnej sieci współpracy:

1.Poznanie i sprawdzenie w praktyce (także w pracy z uczniem) metod i form pracy z zestawami klocków LEGO® Education MoreToMath.

2. Wykorzystanie obudowy metodycznej przygotowanej przez LEGO® Education: polski podręcznik nauczyciela, karty aktywności uczniowskich w języku polskim (pełny kolor), oprogramowanie MathBuilder (dostępne w języku polskim, do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną).

3.Proponowanie i testowanie nowych aktywności uczniowskich (nowych pomysłów na lekcje), które zakładają wykorzystanie w dydaktyce matematyki i/lub w dydaktyce wczesnoszkolnej klocków LEGO® Education.

4.Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

Cele projektu są zgodne z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

Kierunek 2.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Kierunek 4. (w kontekście pracy z tablicą interaktywną)
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Dla:
Projekt kierowany jest do szkół podstawowych i do placówek edukacji pozaszkolnej, w których pracuje się z dziećmi z klas 1-4 SP.

Zaproszenie do udziału w lokalnych sieciach współpracy (działających w ramach projektu, skupionych wokół szkół - Liderów) wystosowano do:
1.
Dyrektorów (wicedyrektorów) szkół podstawowych i placówek edukacji pozaszkolnej zainteresowanych wprowadzeniem do oferty swojej szkoły (placówki) zajęć z matematyki wspieranych zestawami LEGO® Education MoreToMath (1-2 osoby z każdej szkoły lub placówki);
2.
Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki, nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych, nauczycieli pracujących z dziećmi z klas 1-4 SP w placówkach edukacji pozaszkolnej (1-3 osoby z każdej szkoły lub placówki).


Comments